Skip intro
Bevægelse

Et åbent laboratorium for FNs 17 verdensmål

UN17 Village er det første byggeri i verden, der skabt ud fra en komplet metode adresserer og inkorporerer FNs 17 verdensmål i én helhedsløsning. Denne tilgang til fremtidens byggeri udfordrer det nuværende i et holistisk projekt, der søger nye standarder og samarbejder med en ambition om at fremme den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Metode

Alle 17 verdensmål i én metode

Komplekse problemstillinger kalder på komplekse løsninger. Og at skabe mere bæredygtige byer med respekt for både menneske, planeten og økonomi – og samtidig basere det på en række certificeringer, som sikrer, at byggeriet lever op til de højeste standarder – har vist sig at være en yderst kompleks proces.

Village

"It takes a village"

Når det til sin tid står færdigt, vil UN17 Village rejse sig som et betydningsfuldt vartegn for Ørestad i København såvel som for NREP's ambitioner og visioner inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

UN17 Courtyard B C E
UN17 Corner B A
UN17 Elevation C D

Bevægelse

UN17 Village er det første byggeri i verden, der skabt ud fra en komplet metode adresserer og inkorporerer FNs 17 verdensmål i én helhedsløsning. Denne tilgang til fremtidens byggeri udfordrer det nuværende i et holistisk projekt, der søger nye standarder og samarbejder med en ambition om at skærpe den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Vi har dermed lagt grundstenen til et åbent laboratorium for at skabe og udbrede fremtidens byggeløsninger med udgangspunkt i verdensmålene. Vores ambition er, at UN17 Village bliver begyndelsen på en mere bæredygtig bevægelse i det byggede miljø og det liv, der leves heri. En begyndelse, som NREP er stolte af at gå forrest med - i håbet om at aktører på kryds og tværs af byggebranchen vil følge trop og indgå i tætte og innovative samarbejder. Vi tror nemlig på fællesskabets kraft. Det er derfor, vi kalder det UN17 Village!

Partnere

 • Lendager Arkitekt

  Lendager er specialiseret i at udbrede cirkulær økonomi i fremtidens bæredygtige byer, bygninger og organisationer. Lendager Groups tværfaglige fundament og særlige tilgang til opgaver rummer muligheden for at identificere bæredygtige potentialer samt konkrete løsninger på de udfordringer den enkelte opgave indebærer.

 • Sweco Architects Arkitekt

  Sweco Architects er forankret i den skandinaviske arkitekturtradition og arbejder i samspillet mellem lys, kontekst, funktionalitet og æstetik. En viden om menneskers ønsker, drømme og behov, som kan omsættes til rammer for liv og fællesskaber.

 • Artelia Ingeniør

  Artelia er en af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder med mere end 1.100 medarbejdere fordelt på kontorer over hele landet.

 • CG Jensen Entreprenør

  CG Jensen A/S er en dansk entreprenørvirksomhed med rødder tilbage til 1930’erne. CG Jensen tager et grønt ansvar for deres omgivelser og er en del af regeringens klimapartnerskaber. På byggepladsen UN17 producerer CG Jensen grøn strøm ved hjælp af solceller og vindturbiner.

 • SLA Landskabsarkitekt

  SLA er en natur-funderet tegnestue som arbejder globalt med byer, natur, steder og mennesker. De har i 30 år designet nogle af de mest bemærkelsesværdige offentlige steder og masterplaner i verden.

Metode

Komplekse problemstillinger kalder på komplekse løsninger. Og at skabe mere bæredygtige byer med respekt for både menneske, planeten og økonomi – og samtidig basere det på en række certificeringer, som sikrer, at byggeriet lever op til de højeste standarder – har vist sig at være en yderst kompleks proces. NREP har taget den globale udfordring op med en nyskabende tilgang, der for første gang lykkes med at adressere og aktivere samtlige 17 SDG’er i én metode. En metode der opfylder høje standarder inden for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Bæredygtighedsværktøjer

UN17 Village adresserer alle FN’s 17 verdensmål. Projektet ser disse som et globalt anvendeligt redskab, der med lokal fortolkning giver et holistisk afsæt til at løse reelle bæredygtighedsudfordringer. I tillæg skal projektet DGNB-certificeres til niveau Guld/Platin, DGNB-hjerte og WELL. Dette har siden begyndelsen givet projektet konkrete ”bæredygtighedsværktøjer” til at indarbejde i designprocessen. Her har der været særligt fokus på at koordinere vores bæredygtige indsatser på tværs af de forskellige ”værktøjer”, for at skabe mest mulig værdi.

DGNB

Både DGNB og WELL er kendte værktøjer at arbejde med, og de har allerede klart definerede krav ift. at kunne opnå de forskellige certificeringer. Det gælder også DGNB-hjerte, trods denne er en forholdsvist ny certificering, som er blevet udviklet sideløbende med konceptet for UN17 Village. DGNB har fokus på alle bæredygtighedsterminologiens tre facetter; miljø, social og økonomisk bæredygtighed.
Den miljømæssige del af DGNB sætter bl.a. fokus på livscyklus af byggematerialer, på transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet samt holdbarhed. Det økonomiske aspekt retter fokus mod byggeomkostninger og drift, vedligehold og fleksibilitet. Med det nye DGNB Hjerte sikres et særpræget fokus på social bæredygtighed, som medfører udvidet fokus på sundt indeklima og design.

WELL

WELL handler 100% om den sociale bæredygtighed, både i forhold til de bygningsfysiske rammer, men også i driftsfasen. Det betyder, at der eksempelvis arbejdes med tiltag som adgang til sunde måltider, opdateret informationsmateriale om sund kost og motion, tilbud om helbredsscreening, m.fl. - driftsfasetiltag som i sidste ende sikrer beboernes sundhed og velvære.

FN's 17 Verdensmål

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens ledere på FN’s generalforsamling i 2015 for at sikre en udvikling frem mod en langt mere bæredygtig verden i 2030. Verdensmålene består af 17 hovedmål og 169 delmål som tilsammen danner en fælles vision og et globalt værktøj med konkrete forslag til, hvad en bæredygtig fremtid indebærer og hvilke forandringer, der kræves.

DGNB
DGNB-Hjerte
WELL

1. Afskaf fattigdom

”Afskaf fattigdom” handler om at afskaffe alle former for fattigdom i verden. I en dansk kontekst handler dette verdensmål om et mere nuanceret billede af fattigdomsbegrebet – herunder materielle og sociale afsavn, samt økonomisk modstandsdygtighed i tilfælde af livskriser. Det sidste peger blandt andet på styrken af sociale ydelser, især ydelser målrettet grupper i samfundet, der er uden for arbejdsmarkedet, eller som grundet fysiske og/eller psykiske udfordringer har svært ved at finde beskæftigelse.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • inkludere socioøkonomiske arbejdspladser i udførelse og drift.
 • etablere deleøkonomiske ordninger for beboerne.
 • sikre lejligheder til overkommelige priser.
 • tilbyde aktiviteter i UN17 Village til overkommelige priser.

2. Stop sult

”Stop sult” handler om at stoppe alle former for sult og fejlernæring, samt opnå bæredygtighed i verdens fødevareproduktion. I et dansk perspektiv handler det i høj grad om, at sikre adgang til varieret og ernæringsrig kost - også for personer i lavindkomstgrupperne.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • give adgang til private dyrkningsarealer for beboerne.
 • servere sund og økologisk mad i Spisehuset til overkommelige priser.
 • afholde workshops om sund kost i Spisehuset og ifm. sundhedsklinikken.

3. Sundhed og trivsel

”Sundhed og trivsel” sætter fokus på den globale sundheds- og trivselssituation, og handler om at sikre et sundt liv for alle samt fremme trivsel for alle aldersgrupper. I Danmark handler verdensmålet også om fysisk og mental sundhed. Opmærksomhedspunkter har været forebyggelse og behandling af misbrug af stoffer og alkohol, rygning og en grundlæggende usund livsstil. Derudover begrænsning af sygdomme.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved bl.a. at se på mulighederne for at

 • sikre godt indeklima i boligerne.
 • implementere naturen og brug af naturmaterialer i bebyggelsen.
 • give adgang til leg og motion i Helsehuset og i byrummene.
 • reducere smitterisiko igennem designvalg (rengøringsvenlige overflader, berøringsfrie dispensere og armaturer, samt store håndvaske).
 • skabe gode forhold for cyklister.
 • give adgang til private dyrkningsarealer for beboerne.
 • gøre UN17 Village til en røgfri zone.
 • sikre sociale mødesteder både udendørs (gårdrum og tage) og indendørs (fællesarealer som Lobby og Fælledhus).
 • etablere særlige bofællesskabslejligheder for aldersgruppen 45+.
 • særligt fokus på at undgå miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bebyggelsen.

4. Kvalitetsuddannelse

”Kvalitetsuddannelse” handler om at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Da det danske uddannelsessystem er, i et internationalt perspektiv, kendt som et af de bedste i verden, har debatten om verdensmål 4 i dansk perspektiv i stedet koncentreret sig om motivationen for at lære, samt sikre at bæredygtighedsdagsordenen bliver fremhævet som centrale fokusområder i undervisning.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • bruge fællesarealerne til læring og vidensdeling om bæredygtighed, bl.a. via bæredygtigt materialevalg, informationsskilte og afholdelse af arrangementer.
 • bruge UN17 APP til læring og vidensdeling om bæredygtighed.
 • synliggøre bæredygtighed i projektets design (f.eks. igennem synlig brug af genbrugsmaterialer).
 • arrangere aktiviteter (f.eks. for børn og unge) med fokus på læring og vidensdeling om bæredygtighed.

5. Ligestilling mellem kønnene

”Ligestilling mellem kønnene” handler om ligestilling mellem kønnene. I Danmark er der formel ligestilling mellem kønnene i forhold til samfundsmæssigt væsentlige forhold, men der kan imidlertid være langt fra formelle rettigheder til reel ligestilling. I Danmark har debatten også handlet om at sikre lige rettigheder og muligheder for minoritets-grupper, herunder mennesker med handicap og kvinder af anden etnisk herkomst.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • have fokus på kønsbalance og inklusion af mennesker med anden etnisk herkomst i ansættelse.
 • etablering af handikapboliger – udviklet i samarbejde med Dansk handikapforbund.

6. Rent vand og sanitet

”Rent vand og sanitet” handler om at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. I et dansk perspektiv har debatten særlig haft fokus på bl.a. opretholdelse og sikring af vores nuværende vandforsyning, effektivisering af vandforbruget, samt at overholde grænseværdierne for pesticider og andre sundhedsskadelige stoffer i grundvandet.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved bl.a. at se på mulighederne for at:

 • opsamle, rense og genbruge regnvand til vanding af dyrkningsarealer og grønne arealer på tage og i gårdrum i stedet for at bruge drikkevand.
 • implementere vandbesparende armaturer.
 • monitorere og oplyse om vandforbrug, f.eks. via UN17 APP, for at nudge beboerne til mindre vandforbrug.
 • sælge miljømærkede husholdningsartikler i Lobby/Spisehuset.
 • bruge planter i prydbassin, som kan bidrage til at oprense regnvandet, som senere bliver udledt til søen mod syd.

7. Bæredygtig energi

”Bæredygtig energi” handler om, at alle mennesker skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. I Danmark har debatterne bl.a. haft fokus på at øge andelen af vedvarende energi i det danske energimix, som led i ambitionen om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • anvende fjernvarme fra HOFOR, der gennem den seneste årrække har omlagt deres varmeproduktion til en mere klimavenlig produktion baseret på biomasse.
 • udnytte returvarmen fra rumopvarmningen som varmekilde til varmeproduktion med varmepumper.
 • opsætte solceller, der tilbyder beboerne selvproduceret energi.
 • vælge el-leverandør med vedvarende energikilder til byggeriets opførelse og drift, f.eks. Vindstød, der leverer el fra 2.500 danske vindmøller.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

”Anstændige jobs og økonomisk vækst” handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle. I forhold til bæredygtig økonomisk vækst i Danmark har debatten haft stort fokus på klima, affaldssortering og genanvendelse af ressourcer. Derudover handler verdensmål 8 meget om arbejdsmiljø og inklusion i arbejdsmarkedet, hvor man skal sikre gode arbejdsvilkår (mindre stress og arbejdsulykker) og lige adgang til arbejde for forskellige grupper.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • inkludere personer med handicap, f.eks. i driften af Spisehuset eller driften af grønne områder.
 • tilbyde varierede former for praktikpladser, f.eks. for at få unge og socialt udsatte i arbejde.
 • have fokus på kønsbalance og inklusion af mennesker med anden etnisk herkomst i ansættelse.
 • etablere deleordninger, som kan bidrage til at reducere beboernes forbrug.

9. Innovation, industri og infrastruktur

”Innovation, industri og infrastruktur” handler om at bygge en robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. I Danmark har den grønne omstilling været en rød tråd i debatten om verdensmål 9, med fokus på at fastholde et konkurrencedygtigt erhvervsliv samtidig med, at der opnås øget bæredygtighed, bl.a. inden for energi- og ressourceeffektivitet, udledning af drivhusgasser og innovation.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved bl.a. at se på mulighederne for at:

 • etablere deleordninger, som kan bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
 • implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning.
 • nye standarder for at genanvende og reducere spild fra byggepladsen.
 • genbruge og co-fabrikere affald fra byggepladsen.
 • investere i innovation ifm. byggeriet.

10. Mindre ulighed

”Mindre ulighed” handler om at mindske uligheden mellem mennesker og mellem lande. Temaer diskuteret ifm. verdensmål 10 har derfor været ulighed mellem land og by, kvinder og mænd, negativ social arv, samt diskrimination af personer med handicap, etniske minoriteter og LGBTI+- personer.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • inkludere personer med handicap, f.eks. i driften af Spisehuset eller driften af grønne områder.
 • tilbyde varierede former for praktikpladser, f.eks. for at få socialt udsatte i arbejde.
 • have fokus på kønsbalance og inklusion af mennesker med anden etnisk herkomst i ansættelse.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

”Bæredygtige byer og lokalsamfund” handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelse inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Danmark kan stræbe efter mere inkluderende, grønne og bæredygtige byer, bygninger og lokalsamfund. Det handler også om at sikre robusthed for negative påvirkninger af f.eks. klimaforandringer og øget befolkningsvækst i byerne.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • implementere bæredygtighedscertificeringerne DGNB, DGNB-hjerte og WELL.
 • etablere inkluderende grønne offentlige rum med høj grad af oplevet tryghed.
 • implementere tiltag, som gør det nemt og attraktivt at vælge cyklen i stedet for bilen, for at fremme en bæredygtig infrastruktur med fokus på menneskelig trivsel.
 • sikre en række parametre indenfor universelt design, der skaber ligeværdighed og inklusion af personer med fysisk og psykisk handicap.
 • undersøge (bl.a. via indledende LCA-analyser) og implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning (herunder valg af byggesystem, isolering, beton samt indvendige og udvendige overflader).
 • genbruge og co-fabrikere affald fra byggepladsen.
 • opsamle, forsinke og genbruge regnvand.
 • Etablere lade-stationer til el-biler.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

”Ansvarligt forbrug og produktion” handler om at udbrede bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Debatten om verdensmål 12 i dansk kontekst handler om, at håndteringen af materialer i højere grad skal ses i et cirkulært økonomisk perspektiv. Byggebranchen vægter tungt i denne debat, da byggebranchen står for 30% af den samlede mængde genereret affald i Danmark.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • etablere deleordningerfor beboerne, som kan bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
 • implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning.
 • genbruge og co-fabrikere affald fra byggepladsen.

13. Klimaindsats

”Klimaindsats” handler om, at der skal handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser. Debatten om verdensmål 13 har i en dansk kontekst fokus på, hvordan man kan integrere klimaindsatser i politikker og i planlægningen af byerne, samt hvordan vi kan bidrage til lavere drivhusgasudledning.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning.
 • opsamle, forsinke og genbruge regnvand.
 • bidrage til læring og vidensdeling om bæredygtighed via fællesfaciliteterne, arrangementer og interessentmøder for beboere og besøgende.

14. Livet i havet

”Livet i havet” handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdenshavene og dets ressourcer. I et dansk perspektiv handler verdensmål 14 i høj grad om problemerne med overfiskeri og øget forurening af havene, bl.a. påvirket af jordbrug, livsstil og affaldshåndtering, som kan være forurenende kilder. Især mikroplast er en udfordring i vores nærmiljø.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • implementere produkter/byggematerialer, som genanvender opsamlet plast fra havene eller forladte fiskeredskaber.
 • undgå byggematerialer med miljøskadelige stoffer (valg af produkter som er Svanemærket, EU blå blomst, Blaue Engel eller tilsvarende), for at minimere forurening af jord, luft, grund- og overfladevand samt flora og fauna.

15. Livet på land

”Livet på land” handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Debatten om verdensmål 15 i dansk kontekst koncentrerer sig i høj grad om at sikre bæredygtig og miljøvenlig optimering og udnyttelse af landets arealer og ressourcer for at sikre landets fremtidige biodiversitet.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • designe varierede grønne gårdrum, tage og facader med lokale plantearter og biotoper fra Amager Fælled, som bidrager til at øge biodiversiteten.
 • drifte grønne arealer med fokus på biodiversitet.
 • bidrage til oprensning af regnvand og bassiner lokalt.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

”Fred, retfærdighed og stærke institutioner” handler om at skabe fredelige og inkluderende samfund, der understøttes af institutioner, der yder den enkelte retssikkerhed. Debatten om verdensmål 16 i en dansk kontekst handler bl.a. om reduktion af fysisk/psykisk/seksuel vold, bandekriminalitet, hvidvask og skatteunddragelse, korruption og bestikkelse, samt diskriminering i love og politikker. Derudover er der fokus på at sikre gennemsigtighed i beslutningsprocesser og borgerinddragelse.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • sikre inddragelse af lokale aktører i processen.
 • give plads til fællesfaciliteter, bl.a. Fælledhuset, hvor institutioner / foreninger / demokratiske debatter kan finde sted.

17. Partnerskaber for handling

”Partnerskaber for handling” handler om at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og om at dele viden og teknologier på tværs af alle skel. I Danmark peger debatten om at øge Danmarks støtte til den bæredygtige udvikling især i udviklingslandene, samt hvordan vi her i Danmark arbejder med at implementere verdensmål 17, dvs. at sikre partnerskaber på tværs af sektorer og aktører i det danske samfund.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • sikre et mangfoldigt og tværfagligt projektteam.
 • sikre inddragelse af eksperter og lokale aktører i processen.
 • bidrage til læring og vidensdeling om bæredygtighed via fællesfaciliteterne, arrangementer og interessentmøder.

Village

Når det til sin tid står færdigt, vil UN17 Village rejse sig som et betydningsfuldt vartegn for Ørestad i København såvel som for NREP's ambitioner og visioner inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

1. Biodiversitet & klimareduktion

Det er vigtigt at inddrage naturen i samfundets udvikling, ikke mindst i byerne. Denne udfordring adresserer UN17 Village ved at etablere grønne byrum, som fungerer som naturlige økosystemer med høj biodiversitet og biomasse, der maksimerer integrationen af lokal bynatur og dyreliv.
UN17 Courtyard B

2. Fællesskab

Med sit moderne bofællesskab, uformelle og imødekommende spisehus, delecentral og fleksibelt fælleshus understøtter UN17 Village både fællesskabet og det enkelte individs fysiske og mentale velbefindende. Samtidig rækker UN17 Village ud og inviterer resten af bydelen ind og kommer dermed til at danne ramme om nye fællesskaber i hele Ørestad.
UN17 Elevation C D

3. Sundhed

Vores fysiske og mentale sundhed er vigtigere end nogensinde og spiller en helt central rolle i UN17 Village. Beboernes mentale og fysiske sundhed er tænkt ind i alle aspekter af UN17 Village, og alle sundhedstiltag i UN17 har tråde ind i hinanden for at sikre, at den sunde livsstil implementeres og kommer til at blomstre.
UN17 Courtyard B C E

Er der muligt at se holistisk på bæredygtighed i det byggede miljø og dermed fremme flere parametre inden for det samme projekt? I denne video forklarer Claus Mathisen, CEO i NREP, baggrunden for UN17 Village og ambitionen for udviklingen og metoden.