Skip intro

Village

Når det til sin tid står færdigt, vil UN17 Village rejse sig som et betydningsfuldt vartegn for Ørestad i København såvel som for NREP's ambitioner og visioner inden for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

UN17 Elevation C D

It takes a village

Ved som nogle af de første i Danmark at bruge digitale værktøjer i udviklingen af projektet opføres et gennemanalyseret og gennemtænkt bygningsprojekt med de mest klima- og beboervenlige løsninger. De fem forskellige bygninger vil komplementere hinanden, hvor hver især målrettes forskellige kategorier af lejere fra unge nyuddannede, der ikke er klar til at slå sig ned for alvor, over forskellige familietyper til seniorboliger. Der vil være små lejligheder til singler, hjem, der forener arbejde og fritid, samt mere traditionelle familieboliger. På tværs af boligtyper og fælles for de kommende beboeres liv i UN17 Village er en dagligdag præget af mere fysisk og mental sundhed, fællesskab og bæredygtighed i hverdagen.

Bæredygtighed har været et helt centralt succeskriterie i opgaveløsningen – og med UN17 Village opføres et samlet byggeri med det ambitiøse mål at integrere alle 17 Verdensmål i dette ene projekt. For i praksis at kunne integrere FN's 17 Verdensmål er de samlet i seks hovedkategorier – biodiversitet, fællesskab, sundhed, materialer, vand og energi. Under hver kategori har NREP grundigt evalueret en omfattende mængde af mulige tiltag for at finde dem med størst virkning. På den baggrund er der taget stilling til ca. 300 bæredygtighedstiltag, hvoraf godt 200 er blevet implementeret i projektet, som vil styrke de tårnhøje ambitioner om at levere på FN's bæredygtige verdensmål.

NREP ser Verdensmålene som et globalt redskab med en holistisk tilgang til verdens bæredygtighedsudfordringer – og ved at anvende dem i udviklingen af UN17 Village er der udviklet en skalerbar metode, som gør det muligt for alle i branchen at implementere og måle på deres indsats. Resultatet er en række ambitiøse målsætninger inden for sundhed, fællesskab, biodiversitet, genanvendelse af materialer samt vand og energiforsyning, som alle manifesteres i byggeriets design.

1. Biodiversitet & klimareduktion

Grønne byrum og bæredygtigt materialevalg

Det er en global målsætning fra FN og EU, at tilbagegangen i biodiversitet skal standses senest i 2030 – en målsætning som også Danmark har tilsluttet sig. Urbanisering kan føre til tab af biodiversitet og fragmenterede habitater for dyreliv. Da byerne i Danmark vokser, er der – både for eksisterende byer og nye byområder – behov for at sikre, at udviklingen ikke sker på bekostning af naturen. Naturen skal derfor have mere plads – både fysisk plads, men også plads i menneskers bevidsthed. Det er derfor vigtigt at inddrage natur i samfundets udvikling, ikke mindst i byerne. Denne udfordring adresserer UN17 Village ved at etablere grønne byrum, som fungerer som naturlige økosystemer med høj biodiversitet og biomasse, der maksimerer integrationen af lokal bynatur og dyreliv.

Byggeriet står i dag for 40% af den globale CO2-udledning årligt. Tal fra DK-GBC viser, at når det gælder nybyggeri i Danmark, er det materialerne, som udgør størstedelen af klimaaftrykket i bygningens levetid (op mod 80%). Det skyldes primært, at vi i Danmark længe har haft fokus på at nedbringe bygningernes driftsenergi gennem stigende krav i bygningsreglementet, de frivillige energiklasser, og at den danske energiforsyning samtidig er blevet grønnere. Derfor udgør byggematerialernes indlejrede CO2 en større del af det samlede regnskab. For at reducere bebyggelsens samlede klimaaftryk iværksættes tiltag, der fremmer bæredygtige materialer, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi – og UN17 Village opnår dermed en væsentlig nedbringelse af indlejret CO2 igennem bæredygtigt materialevalg, design og genanvendelse.

Der er i byggebranchen brug for et kollektivt og troværdigt skift fra gode intentioner til målbar forandring. Det er et skift, NREP ikke kan foretage ved egen kraft. Vi har brug for i fællesskab at tage ansvar for byggebranchens betragtelige CO2-udledning og for livskvaliteten i vores byer. Derfor vil UN17 Village-metoden være åben, gratis og tilgængelig for alle parallelt med en stor investering i vidensdeling og partnerskaber. UN17 Village bliver den første af forhåbentlig mange UN17 Villages over hele verden – hver og en med sin egen bæredygtighedsanalyse og skræddersyede byggeplan, der relaterer sig til de forskellige beliggenheders unikke omstændigheder.

Biodiverse gårdrum

I UN17 Village trækkes landskabet fra Amager Fælled ind mellem bygningerne og præger identiteten i gårdrummene. UN17 Village skal opleves som at være “i naturen” og ikke ved siden af den, og landskabet i gårdrummene bliver derfor skabt med ekstra stort fokus på at etablere et maksimeret vækstlag med strukturel diversitet (med forskelle i fugtighed og lysindstråling), som understøtter plante- og dyreliv, samt implementering af lokale plantearter og biotoper fra Amager Fælled. Udover at bidrage positivt til områdets biofaktor vil de grønne byrum også bidrage til at forbedre de akustiske og mikroklimatiske forhold i byrummene, forsinke regnvandet, forbedre "varme-ø-effekten", samt bidrage til stor rekreativ værdi i bebyggelsen.

Biodiverse tage og vertikal begrønning

I tillæg til gårdrummene etableres der grønne tage. Nogle tagflader vil etableres som sedumtage, hvor udvalgte tagflader (i forbindelse med opholdsarealer) vil have større fokus på rekreation og biodiversitet. Her etableres et højere vækstlag som i højere grad understøtter biodiversitet, og der vil også, som i gårdrummene, implementeres lokale plantearter og biotoper fra Amager Fælled. Samtidig vil vertikal begrønning af facader, altangange, cykelskure og teknikrum øge biofaktoren og skabe større sammenhængende grønne områder.

UN17 Courtyard A E

Bæredygtigt byggesystem

I UN17 Village etableres et byggesystem, der minimerer klimaaftrykket og sikrer fleksibilitet i byggeriet. Der vælges derfor en bjælkekonstruktion i så stort et omfang som muligt, samt ikke-bærende facadekassetter. Dette optimerer mængden af materialer ifm. konstruktionen, samtidig med at det sikrer bygningens overordnede fleksibilitet ift. skiftende behov og vilkår i bygningens levetid. I tillæg til dette er der fokus på at implementere træ som konstruktionsmateriale i så stort et omfang som muligt.

For yderligere at nedsætte bygningens klimabelastning spiller valget af isoleringsmateriale en vigtig rolle. Her er der udført indledende LCA-analyser, der viser, at glasuld har den laveste CO2-udledning over materialets levetid – også lavere end træfiberisolering. Men i modsætning til træfiberisolering kan glasuld ikke lagre CO2. Af hensyn til brand anvendes derfor glasuld i de lette trækassetter. Da beton udgør omkring 5-9% af verdens samlede CO2-udledning – er der samtidig fokus på at bidrage til at reducere betonens klimaaftryk i byggeriet. Der arbejdes med at implementere; CO2-optimeret projektering af betonkonstruktioner, brug af cement med lav CO2-udledning (FutureCem) og brug af bæredygtigt armeringsstål, der er produceret af skrot.

Bæredygtige overflader

I UN17 Village trækkes landskabet fra Amager Fælled ind mellem bygningerne og præger identiteten i gårdrummene. UN17 Village skal opleves som at være “i naturen” og ikke ved siden af den, og landskabet i gårdrummene bliver derfor skabt med ekstra stort fokus på at etablere et maksimeret vækstlag med strukturel diversitet (med forskelle i fugtighed og lysindstråling), som understøtter plante- og dyreliv, samt implementering af lokale plantearter og biotoper fra Amager Fælled. Udover at bidrage positivt til områdets biofaktor vil de grønne byrum også bidrage til at forbedre de akustiske og mikroklimatiske forhold i byrummene, forsinke regnvandet, forbedre "varme-ø-effekten", samt bidrage til stor rekreativ værdi i bebyggelsen.

Opsamling og genbrug af regnvand

Rent drikkevand er en værdifuld ressource, der skal bruges med omtanke. I UN17 Village benyttes tagflader og gårdarealer til opsamling af regnvand, som herefter kan genanvendes til vanding af grønne pryd- og opholdsrum og af væksthus og nyttehaver. Til vanding af opholdsrum, hvor der ikke stilles krav til misfarvning af vandet eller mikrobakteriel vækst, anvendes vand opsamlet fra væksthuset, teknikrum og cykelskure. Til vanding af væksthuset og nyttehaver i terræn anvendes opsamlet vand fra tagflader, som opbevares i tønder/tanke under terræn. Dette reducerer risikoen for bakterievækst, og vandet kan derfor anvendes til vanding af grøntsager, som spises råt.

Vedvarende varme

Varmeproduktion til boligopvarmning og varmt brugsvand har en væsentlig rolle i ambitionen om, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050. For at nå i mål peger analyser på, at fjernvarmesektoren skal omlægge produktionen, og at det kan være samfundsøkonomisk fordelagtigt, hvis flere inden for de nuværende fjernvarmeområder tilsluttes den kollektive forsyning. Som varmeforsyning anvender UN17 Village fjernvarme fra forsyningsselskabet HOFOR, der gennem den seneste årrække har omlagt deres varmeproduktion til en mere klimavenlig produktion baseret på biomasse. Derudover opsættes der solceller på udvalgte tagflader. Denne placeringsstrategi optimerer energiproduktionen ift. det tilgængelige tagareal, ligesom det forlænger energiproduktionen til formiddags- og eftermiddagstimer, hvor beboerne i højere grad er hjemme og kan aftage den producerede energi.

2. Fællesskab

Fællesskabet som omdrejningspunkt

Fællesskaber og det gode naboskab er centrale værdier i UN17 Village. Vi lever alle længere, sundere og bedre, når vi kommer hinanden ved og knytter relationer til de mennesker, vi omgås i hverdagen. Derfor er fællesfunktioner, deleøkonomi og samhørighed tænkt ind i alle bygninger – og ansporer beboerne til at dele mere, være mere sammen og komme hinanden mere ved. I UN17 Village tilbydes forskellige typer lejligheder til overkommelige priser, der har til formål at fremme en blandet beboersammensætning med hensyn til alder, køn, familiestørrelser og beskæftigelse. Samtidig imødekommes en række parametre inden for universelt design, der sikrer ligeværdighed og inklusion af personer med fysisk og psykisk handicap.

UN Village imødekommer behovet for nye boligformer i hovedstaden, og en stor del af boligerne organiseres omkring fællesskaber, der giver en ekstra dimension i dagligdagen. Her kan beboere og besøgende mødes i sociale sammenhænge, til dyrkning af nyttehaverne, fællesmiddage og wellness. For at skabe fællesskab vil fællesfaciliteterne understøtte konkrete aktiviteter fx naboaktiviteter, arrangerede fællesspisninger, frivilligt arbejde, dyrkning af køkkenhaver, reparation af cykler, lektiecafe m.m. Fællesfaciliteterne vil indledningsvis blive drevet af community managers, der vil stå for at facilitere og understøtte fællesskabsskabende tiltag på tværs af beboere og aktiviteter. På sigt er det tanken, at beboerne selv skal drive områderne på frivillig basis for netop at fremme ejerskabet og fællesskabsånden.

Med sit moderne seniorbofællesskab, uformelle og imødekommende spisehus, delecentral og fleksibelt fælleshus understøtter UN17 Village både fællesskabet og det enkelte individs fysiske og mentale velbefindende. Samtidig rækker UN17 Village ud og inviterer resten af bydelen ind og kommer dermed til at danne ramme om nye fællesskaber i hele Ørestad.

Seniorbofællesskab

I Danmark bliver der flere og flere ældre. Samtidig er vi mere aktive i alderdommen og lever længere end tidligere. Det stiller nye krav til, hvordan vi bor og indretter os, og er en udvikling, som udfordrer boligmarkedet, fordi udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav. Samtidig bliver der flere og flere ensomme ældre. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb. Seniorbofællesskaber vinder i disse år frem, og undersøgelser viser, at over 80.000 danske ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år.

Her er højere livskvalitet, adgang til nye relationer og stærke fællesskaber. Med sit moderne seniorbofællesskab skaber UN17 Village rammerne for nye fællesskaber, bedre sociale relationer og livskvalitet på tværs af generationer og livsmønstre.

Seniorbofællesskabet er indrettet med mindre boligenheder med fælles boligareal centralt placeret i bebyggelsen. Der er fælleskøkkener på hver anden etage med trappeforbindelse til opholdsarealer med henholdsvis tv-stue, lounge, møderum, bibliotek og atelier fordelt på de forskellige etager. På den måde mødes beboerne naturligt på tværs af etagerne i bygningen.

Noli Studios

Noli Studios er UN17 Village i Ørestads tilbud til Københavns unge nyuddannede kandidater, der ønsker at holde dørene åbne i deres liv og foretrækker fleksible og bekvemme boliger i fællesskab med ligesindede. Noli Studios er et koncept for unge boligsøgende og rejsende, der leder efter en hjemlig følelse med et hotels servicetilbud.

De små tidssvarende "flyt-ind-når-du-vil"-lejligheder indeholder gode muligheder for at trække sig tilbage til "privaten" kombineret med en bred vifte af mulige services og adgang til fællesarealer. Der er fælles køkken med tilknyttet lounge, fælles arbejdsområde, to mindre møderum og et tv-/spillerum, hvor man har muligheden for at slå sig ned i fællesskabet af ligesindede lejere.

UN17 Corner B A

Lobby

Lobbyen er porten og den primære indgang til UN17 Village, der trækker forbipasserende ind i området. I lobbyen kommer man hinanden ved, mødes med venner og kollegaer og deler ressourcer. Her kan man fx låne sportsudstyr, musikinstrumenter eller udveksle litteratur. Det er også her nysgerrige kan få information om UN17 Village, aktiviteter, ugens arrangementer og viden om bæredygtig livsstil.

Lobbyen indrettes med touch-down arbejdspladser som fælles boligareal, der fx muliggør, at beboerne i de små boliger kan benytte arealet til studiegruppe eller tilsvarende. Der indrettes loungeområde til uformelle møder eller for dem, der blot ønsker at læse avisen i nærvær af andre. Her kan vinklubben, mødregruppen eller vandregruppen mødes.

Det er også i lobbyen, man kan få oplysninger om alle de forskellige aktiviteter, der foregår i bebyggelsen. Fx workshops om sund kost i spisehuset, oplæg om dyrkning af årstidens grøntsager i væksthuset og træningshold i helsehuset.

Spisehus

Spisehuset med restaurant, café og gårdbutik er UN17 Villages storkøkken til både hverdag og fest. Her mødes beboere til fællesspisning både indendørs og udendørs. Der tilbydes madformidling og workshops om sund mad, lokale råvarer og økologisk produktion. Der vil desuden være mulighed for at abonnere på måltider og få dem som måltidskasser og grøntsagskasser.

Stemningen er uformel og imødekommende, og der er fokus på sunde vegetariske retter. Spisehuset indgår i et tæt samarbejde med Helsehus, Sundhedsklinikken og Lobbyen i koordinering og fælles strategi for alle UN17 Villages aktiviteter med fokus på sundhed via kost, bevægelse, aktiviteter og fællesarealer, der understøtter fællesskabet.

UN17 Elevation B C

Delecentral

Delecentralen er UN17 Villages deleøkonomiske fællesskab og værksted. Vi har alle en masse ting, som vi bruger så lidt, at vi ikke behøver at have det hele tiden. I Delecentralen kan man både donere egne ting eller låne fra sine naboer. Det er en bæredygtig tanke, som giver sociale relationer. Samtidig er delecentralen det fælles værksted, hvor beboerne kan reparere cykler, møbler eller lave egne eller fælles DIY-projekter. I byttereolerne kan beboerne aflevere eller hente brugte, men velfungerende møbler, materialer, legetøj, m.m.

Fælledhus

Fælledhuset er beboernes udvidede dagligstue med fokus på fællesskab og sammenhold.

Fælledhuset forbinder gårdrummet til Amager Fælled og designes, så det kan transformeres og tilpasses diverse aktiviteter og de forskellige beboeres behov. I Fælledhuset mødes beboerne i både dags- og aftentimerne til aktiviteter for både børn, unge og ældre.

Her er plads og rum til kreativt værksted, bevægelsesaktiviteter for voksne og børn og mulighed for at afholde større arrangementer. Det er også i Fælledhuset, at UN17 Villages workshops og foredrag omhandlende alt fra krop og sundhed, biodiversitet og vertikal dyrkning af grøntsager bliver afholdt.

3. Sundhed

En sundere hverdag

Vores fysiske og mentale sundhed er vigtigere end nogensinde og spiller en helt central rolle i UN17 Village. Beboernes mentale og fysiske sundhed er tænkt ind i alle aspekter af UN17 Village, og alle sundhedstiltag i UN17 har tråde ind i hinanden for at sikre, at den sunde livsstil implementeres og kommer til at blomstre. Da danskere i gennemsnit opholder sig 80-90% af døgnet indenfor, hvoraf ca. 16 timer bruges i vores bolig, har UN17 Village en særlig vision om at skabe sunde boliger med et sundt indeklima og særligt fokus på den luft, vi indånder, og boligernes lys, lyde og temperatur.

I Danmark er der alt for mange mænd og kvinder, der er fysisk inaktive. UN17 Village har derfor et særligt fokus på udendørs sports- og legefaciliteter i bebyggelsen, som er gratis og tilgængelige for alle. I Fælledhuset med dets fleksible rumlighed er der mulighed for at dyrke yoga, dans, m.m. – og i Helsehuset etableres der indendørs motions- og wellnessfaciliteter som et særligt tilbud til beboere og besøgende.

Samtidig viser målinger – af alt fra stresshormoner over hjertefrekvens og hjernebølger til proteinmarkører – at der sker noget afgørende, når vi opholder os i grønne omgivelser. I UN17 Village er der derfor fokus på at implementere tiltag, som øger tilgang og visuel forbindelse til natur – både indenfor og udenfor. I UN17 Village har beboerne mulighed for at dyrke egne grøntsager i frit tilgængelige dyrkningsarealer. Det bidrager til motion og frisk luft, understøtter socialt samvær – og i tillæg er det klimavenligt, da man bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra transport af råvarer.

Der arbejdes med en helhedsbetragtning om, hvorledes UN17 Villages beboere kan animeres til en sundere livsform gennem sunde boliger, oplysninger om sund kost og motion, aktive udemiljøer og fællesskaber. For at binde alle sundhedstiltagene sammen og tilskynde sunde valg, samt sikre den overordnede styring af alle sundhedsmæssige strategier, tilknyttes en community manager med særligt fokus på tæt samarbejde med sundhedsklinikkens koordinator.

Sundhedsklinik

Sundhedsklinikken er et særligt tilbud til UN17 Villages beboere, hvor alle tilbydes regelmæssige sundhedstjek. Beboerne får som en del af deres kontrakt mulighed for løbende tjek eller konsultationer og tilgang til sundhedsfaglige vidensplatforme, fx sundhedsblogs, ugentlige menuplaner, træningsprogrammer, rådgivning, online kurser og undervisning.

I Sundhedsklinikken er der fokus på beboernes velvære og sundhed. Målet er, at alle sundhedsparametre forbedres, og sygdomsfrekvensen derfor vil falde, hvilket vil betyde øget trivsel. For at tilskynde sunde valg og sikre den overordnede styring af alle sundhedsmæssige strategier og tiltag tilknyttes en community manager med særligt fokus på tæt samarbejde med sundhedsklinikkens koordinator.

Helsehus

Helsehuset tilbyder en holistisk tilgang til fysisk bevægelse og mental velvære. Målet er at understøtte beboernes motion og bevægelse hele året rundt. I helsehuset er der fokus på funktionel træning, herunder individuel personlig træning, større og mindre hold, yoga og crossfit. Samtidig etableres der et samarbejde på tværs af sundhedsklinik og spisehus med fokus på sundhedsfaglige temaer og aktiviteter.

Sundt indeklima

UN17 Village har en vision om at skabe sunde boliger med et sundt indeklima. I UN17 Village implementeres tiltag, som øger luftkvaliteten i boligerne. Det involverer bl.a. relativt højt luftskifte via mekanisk balanceret ventilation, pollenfiltre, højeffektive emhætter, m.m. Der er også ekstra fokus på at undgå sundhedsskadelige stoffer i valg af materialer og elektriske komponenter. Samtidig har mængden og kvaliteten af lys en stor indvirkning på vores sundhed og velvære. Derfor implementeres tiltag, som øger kvaliteten af både dagslys og kunstigt lys i boligerne. Det betyder eksempelvis, at mængden af dagslys i boligen optimeres gennem plandisponering, facadedesign og vinduesglas specifikationer. Støj og støjgener kan også have en stor indvirkning på vores velvære, koncentration og søvnkvalitet. I UN17 minimeres støjgener mellem boligenhederne samt internt i lejligheden mellem soveværelser og opholdsrum.

Mental sundhed

Vores fysiske omgivelser påvirker vores mentale velvære. Studier viser, at der sker noget afgørende, når vi opholder os i grønne omgivelser, og i UN17 Village er der derfor fokus på at implementere tiltag, som øger tilgang og visuel forbindelse til natur – både indenfor og udenfor. Samtidig viser studier, at brugen af træ og naturmaterialer har målbare, gavnlige indvirkninger på brugernes og beboernes fysiske og mentale sundhed og velvære. Træ og naturmaterialer implementeres derfor i bebyggelsen, både indvendigt i boligerne og ude i byrummene. Yderligere arbejdes der med at sikre beboernes tryghed gennem sikker belysning, bearbejdning af kantzoner og gode overgange mellem private og offentlige områder.

Mere bevægelse i hverdagen

UN17 Village fremmer bevægelse i hverdagen ved at etablere et rekreativt stisystem, der forbinder bygninger, fællesfaciliteter og sociale mødesteder. Stisystemet breder sig ud både i gårdrummene samt på tagfladerne og bidrager til at nudge beboerne til at vælge en omvej frem for den hurtigste rute. Samtidig etableres der udendørs sports- og legefaciliteter i bebyggelsen, som er gratis og tilgængelige for alle – og i Fælledhuset med dets fleksible rumlighed er der mulighed for at dyrke yoga, dans, m.m. I tillæg til dette etableres der også indendørs motions- og wellnessfaciliteter i Helsehuset, som er et særligt tilbud for beboere og besøgende – og med Amager Fælled som nabo er der rig mulighed for at cykle, løbe eller gå en tur i attraktive naturomgivelser.