Skip intro

Visionen

Vores ambition er, at UN17 Village bliver begyndelsen på en bevægelse mod større bæredygtighed i det byggede miljø. En begyndelse, som Nrep er stolte af at gå forrest med – i håbet om, at andre aktører i branchen vil lade sig inspirere og indgå i tætte og innovative samarbejder. Vi tror nemlig på fællesskabets kraft. Det er derfor, vi kalder det UN17 Village!

CZ0 A4299

Storbyernes udfordringer

Hver eneste måned bygges der på verdensplan, hvad der svarer til New York City, og det anslås, at 70 procent af verdens befolkning vil bo i byerne om bare 30 år. Der venter derfor en enorm opgave med at skabe boliger, der kan huse de milliarder af mennesker, der vil leve side om side i storbyerne.

Men det er langt fra det eneste problem ved udviklingen. Med tilflytningen følger både øget luft-, lys- og støjforurening, ulighed, ensomhed og stress, logistiske udfordringer – og dertil kommer endnu uforudsete problemstillinger.

Og vi kan ikke fortsætte med at bygge, som vi hidtil har gjort. De voldsomme menneskeskabte klimaforandringer er ikke længere en hypotese eller et uhyggeligt fremtidsscenarie, men et faktum – og byggeindustrien er én af de helt store syndere.

Orestad Syd 20190417 TH 0048 large JPG

I Nrep tror vi på, at det kan være anderledes. Vi tror på, at vi sammen kan starte en bevægelse, der kan revolutionere branchen og gøre byggeindustrien til en positiv medspiller for en langtidsholdbar fremtid. En fremtid for både mennesker og den natur, vi er en del af.

Med byggeriet UN17 Village har vi integreret alle 17 Verdensmål i ét samlet byggeri – kombineret med de højeste standarder indenfor sundhed og bæredygtighed. Vi mener selv, at resultatet er virkeliggørelsen af den mest ambitiøse tilgang til byggeri nogensinde.

Verdensmålene i praksis

Den 25. september 2015 vedtog FN’s medlemslande verdensmålene for bæredygtig udvikling, som gælder frem til 2030. De 17 verdensmål har 169 delmål og 230 globale indikatorer, der tilsammen udgør en fælles vision og et globalt værktøj med konkrete forslag til, hvad en mere bæredygtig fremtid indebærer, og hvilke ændringer der skal til.

Drej på hjulet i grafikken til højre og læs mere om, hvordan vi har indarbejdet de 17 Verdensmål i UN17 Village-projektet.

1. Afskaf fattigdom

”Afskaf fattigdom” handler om at afskaffe alle former for fattigdom i verden. I en dansk kontekst handler dette verdensmål om et mere nuanceret billede af fattigdomsbegrebet – herunder materielle og sociale afsavn, samt økonomisk modstandsdygtighed i tilfælde af livskriser. Det sidste peger blandt andet på styrken af sociale ydelser, især ydelser målrettet grupper i samfundet, der er uden for arbejdsmarkedet, eller som grundet fysiske og/eller psykiske udfordringer har svært ved at finde beskæftigelse.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • inkludere socioøkonomiske arbejdspladser i udførelse og drift.
 • etablere deleøkonomiske ordninger for beboerne.
 • sikre lejligheder til overkommelige priser.
 • tilbyde aktiviteter i UN17 Village til overkommelige priser.

2. Stop sult

”Stop sult” handler om at stoppe alle former for sult og fejlernæring, samt opnå bæredygtighed i verdens fødevareproduktion. I et dansk perspektiv handler det i høj grad om, at sikre adgang til varieret og ernæringsrig kost - også for personer i lavindkomstgrupperne.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • give adgang til private dyrkningsarealer for beboerne.
 • servere sund og økologisk mad i Spisehuset til overkommelige priser.
 • afholde workshops om sund kost i Spisehuset og ifm. sundhedsklinikken.

3. Sundhed og trivsel

”Sundhed og trivsel” sætter fokus på den globale sundheds- og trivselssituation, og handler om at sikre et sundt liv for alle samt fremme trivsel for alle aldersgrupper. I Danmark handler verdensmålet også om fysisk og mental sundhed. Opmærksomhedspunkter har været forebyggelse og behandling af misbrug af stoffer og alkohol, rygning og en grundlæggende usund livsstil. Derudover begrænsning af sygdomme.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved bl.a. at se på mulighederne for at

 • sikre godt indeklima i boligerne.
 • implementere naturen og brug af naturmaterialer i bebyggelsen.
 • give adgang til leg og motion i Helsehuset og i byrummene.
 • reducere smitterisiko igennem designvalg (rengøringsvenlige overflader, berøringsfrie dispensere og armaturer, samt store håndvaske).
 • skabe gode forhold for cyklister.
 • give adgang til private dyrkningsarealer for beboerne.
 • gøre UN17 Village til en røgfri zone.
 • sikre sociale mødesteder både udendørs (gårdrum og tage) og indendørs (fællesarealer som Lobby og Fælledhus).
 • etablere særlige bofællesskabslejligheder for aldersgruppen 45+.
 • særligt fokus på at undgå miljø- og sundhedsskadelige stoffer i bebyggelsen.

4. Kvalitetsuddannelse

”Kvalitetsuddannelse” handler om at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Da det danske uddannelsessystem er, i et internationalt perspektiv, kendt som et af de bedste i verden, har debatten om verdensmål 4 i dansk perspektiv i stedet koncentreret sig om motivationen for at lære, samt sikre at bæredygtighedsdagsordenen bliver fremhævet som centrale fokusområder i undervisning.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • bruge fællesarealerne til læring og vidensdeling om bæredygtighed, bl.a. via bæredygtigt materialevalg, informationsskilte og afholdelse af arrangementer.
 • bruge UN17 APP til læring og vidensdeling om bæredygtighed.
 • synliggøre bæredygtighed i projektets design (f.eks. igennem synlig brug af genbrugsmaterialer).
 • arrangere aktiviteter (f.eks. for børn og unge) med fokus på læring og vidensdeling om bæredygtighed.

5. Ligestilling mellem kønnene

”Ligestilling mellem kønnene” handler om ligestilling mellem kønnene. I Danmark er der formel ligestilling mellem kønnene i forhold til samfundsmæssigt væsentlige forhold, men der kan imidlertid være langt fra formelle rettigheder til reel ligestilling. I Danmark har debatten også handlet om at sikre lige rettigheder og muligheder for minoritets-grupper, herunder mennesker med handicap og kvinder af anden etnisk herkomst.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • have fokus på kønsbalance og inklusion af mennesker med anden etnisk herkomst i ansættelse.
 • etablering af handikapboliger – udviklet i samarbejde med Dansk handikapforbund.

6. Rent vand og sanitet

”Rent vand og sanitet” handler om at sikre, at alle har adgang til rent vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. I et dansk perspektiv har debatten særlig haft fokus på bl.a. opretholdelse og sikring af vores nuværende vandforsyning, effektivisering af vandforbruget, samt at overholde grænseværdierne for pesticider og andre sundhedsskadelige stoffer i grundvandet.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved bl.a. at se på mulighederne for at:

 • opsamle, rense og genbruge regnvand til vanding af dyrkningsarealer og grønne arealer på tage og i gårdrum i stedet for at bruge drikkevand.
 • implementere vandbesparende armaturer.
 • monitorere og oplyse om vandforbrug, f.eks. via UN17 APP, for at nudge beboerne til mindre vandforbrug.
 • sælge miljømærkede husholdningsartikler i Lobby/Spisehuset.
 • bruge planter i prydbassin, som kan bidrage til at oprense regnvandet, som senere bliver udledt til søen mod syd.

7. Bæredygtig energi

”Bæredygtig energi” handler om, at alle mennesker skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. I Danmark har debatterne bl.a. haft fokus på at øge andelen af vedvarende energi i det danske energimix, som led i ambitionen om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • anvende fjernvarme fra HOFOR, der gennem den seneste årrække har omlagt deres varmeproduktion til en mere klimavenlig produktion baseret på biomasse.
 • udnytte returvarmen fra rumopvarmningen som varmekilde til varmeproduktion med varmepumper.
 • opsætte solceller, der tilbyder beboerne selvproduceret energi.
 • vælge el-leverandør med vedvarende energikilder til byggeriets opførelse og drift, f.eks. Vindstød, der leverer el fra 2.500 danske vindmøller.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

”Anstændige jobs og økonomisk vækst” handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle. I forhold til bæredygtig økonomisk vækst i Danmark har debatten haft stort fokus på klima, affaldssortering og genanvendelse af ressourcer. Derudover handler verdensmål 8 meget om arbejdsmiljø og inklusion i arbejdsmarkedet, hvor man skal sikre gode arbejdsvilkår (mindre stress og arbejdsulykker) og lige adgang til arbejde for forskellige grupper.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • inkludere personer med handicap, f.eks. i driften af Spisehuset eller driften af grønne områder.
 • tilbyde varierede former for praktikpladser, f.eks. for at få unge og socialt udsatte i arbejde.
 • have fokus på kønsbalance og inklusion af mennesker med anden etnisk herkomst i ansættelse.
 • etablere deleordninger, som kan bidrage til at reducere beboernes forbrug.

9. Innovation, industri og infrastruktur

”Innovation, industri og infrastruktur” handler om at bygge en robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. I Danmark har den grønne omstilling været en rød tråd i debatten om verdensmål 9, med fokus på at fastholde et konkurrencedygtigt erhvervsliv samtidig med, at der opnås øget bæredygtighed, bl.a. inden for energi- og ressourceeffektivitet, udledning af drivhusgasser og innovation.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved bl.a. at se på mulighederne for at:

 • etablere deleordninger, som kan bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
 • implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning.
 • nye standarder for at genanvende og reducere spild fra byggepladsen.
 • genbruge og co-fabrikere affald fra byggepladsen.
 • investere i innovation ifm. byggeriet.

10. Mindre ulighed

”Mindre ulighed” handler om at mindske uligheden mellem mennesker og mellem lande. Temaer diskuteret ifm. verdensmål 10 har derfor været ulighed mellem land og by, kvinder og mænd, negativ social arv, samt diskrimination af personer med handicap, etniske minoriteter og LGBTI+- personer.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • inkludere personer med handicap, f.eks. i driften af Spisehuset eller driften af grønne områder.
 • tilbyde varierede former for praktikpladser, f.eks. for at få socialt udsatte i arbejde.
 • have fokus på kønsbalance og inklusion af mennesker med anden etnisk herkomst i ansættelse.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

”Bæredygtige byer og lokalsamfund” handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelse inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Danmark kan stræbe efter mere inkluderende, grønne og bæredygtige byer, bygninger og lokalsamfund. Det handler også om at sikre robusthed for negative påvirkninger af f.eks. klimaforandringer og øget befolkningsvækst i byerne.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • implementere bæredygtighedscertificeringerne DGNB, DGNB-hjerte og WELL.
 • etablere inkluderende grønne offentlige rum med høj grad af oplevet tryghed.
 • implementere tiltag, som gør det nemt og attraktivt at vælge cyklen i stedet for bilen, for at fremme en bæredygtig infrastruktur med fokus på menneskelig trivsel.
 • sikre en række parametre indenfor universelt design, der skaber ligeværdighed og inklusion af personer med fysisk og psykisk handicap.
 • undersøge (bl.a. via indledende LCA-analyser) og implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning (herunder valg af byggesystem, isolering, beton samt indvendige og udvendige overflader).
 • genbruge og co-fabrikere affald fra byggepladsen.
 • opsamle, forsinke og genbruge regnvand.
 • Etablere lade-stationer til el-biler.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

”Ansvarligt forbrug og produktion” handler om at udbrede bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Debatten om verdensmål 12 i dansk kontekst handler om, at håndteringen af materialer i højere grad skal ses i et cirkulært økonomisk perspektiv. Byggebranchen vægter tungt i denne debat, da byggebranchen står for 30% af den samlede mængde genereret affald i Danmark.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • etablere deleordningerfor beboerne, som kan bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
 • implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning.
 • genbruge og co-fabrikere affald fra byggepladsen.

13. Klimaindsats

”Klimaindsats” handler om, at der skal handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser. Debatten om verdensmål 13 har i en dansk kontekst fokus på, hvordan man kan integrere klimaindsatser i politikker og i planlægningen af byerne, samt hvordan vi kan bidrage til lavere drivhusgasudledning.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • implementere forskellige materialer og konstruktionsprincipper, som bidrager til et mere ressourceeffektivt byggeri med lavere CO2-udledning.
 • opsamle, forsinke og genbruge regnvand.
 • bidrage til læring og vidensdeling om bæredygtighed via fællesfaciliteterne, arrangementer og interessentmøder for beboere og besøgende.

14. Livet i havet

”Livet i havet” handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdenshavene og dets ressourcer. I et dansk perspektiv handler verdensmål 14 i høj grad om problemerne med overfiskeri og øget forurening af havene, bl.a. påvirket af jordbrug, livsstil og affaldshåndtering, som kan være forurenende kilder. Især mikroplast er en udfordring i vores nærmiljø.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • implementere produkter/byggematerialer, som genanvender opsamlet plast fra havene eller forladte fiskeredskaber.
 • undgå byggematerialer med miljøskadelige stoffer (valg af produkter som er Svanemærket, EU blå blomst, Blaue Engel eller tilsvarende), for at minimere forurening af jord, luft, grund- og overfladevand samt flora og fauna.

15. Livet på land

”Livet på land” handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. Debatten om verdensmål 15 i dansk kontekst koncentrerer sig i høj grad om at sikre bæredygtig og miljøvenlig optimering og udnyttelse af landets arealer og ressourcer for at sikre landets fremtidige biodiversitet.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • designe varierede grønne gårdrum, tage og facader med lokale plantearter og biotoper fra Amager Fælled, som bidrager til at øge biodiversiteten.
 • drifte grønne arealer med fokus på biodiversitet.
 • bidrage til oprensning af regnvand og bassiner lokalt.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

”Fred, retfærdighed og stærke institutioner” handler om at skabe fredelige og inkluderende samfund, der understøttes af institutioner, der yder den enkelte retssikkerhed. Debatten om verdensmål 16 i en dansk kontekst handler bl.a. om reduktion af fysisk/psykisk/seksuel vold, bandekriminalitet, hvidvask og skatteunddragelse, korruption og bestikkelse, samt diskriminering i love og politikker. Derudover er der fokus på at sikre gennemsigtighed i beslutningsprocesser og borgerinddragelse.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • sikre inddragelse af lokale aktører i processen.
 • give plads til fællesfaciliteter, bl.a. Fælledhuset, hvor institutioner / foreninger / demokratiske debatter kan finde sted.

17. Partnerskaber for handling

”Partnerskaber for handling” handler om at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og om at dele viden og teknologier på tværs af alle skel. I Danmark peger debatten om at øge Danmarks støtte til den bæredygtige udvikling især i udviklingslandene, samt hvordan vi her i Danmark arbejder med at implementere verdensmål 17, dvs. at sikre partnerskaber på tværs af sektorer og aktører i det danske samfund.

UN17 Village afsøger potentialet inden for dette verdensmål, ved at se på mulighederne for at:

 • sikre et mangfoldigt og tværfagligt projektteam.
 • sikre inddragelse af eksperter og lokale aktører i processen.
 • bidrage til læring og vidensdeling om bæredygtighed via fællesfaciliteterne, arrangementer og interessentmøder.

Skalerbare løsninger

Der er utallige måder at gribe bæredygtighed an på. Vi har imidlertid udviklet en holistisk metode, der forholder sig bredt til bæredygtighed gennem seks overordnede temaer: Materialer, energi, vand, biodiversitet, sundhed og fællesskab. Vi har altså ikke kun fokuseret på materialerne i byggeriet, men for eksempel også på, om det er rart at opholde sig i boligerne, om indretningen af fællesarealerne inviterer til samvær, og om plante- og dyrelivet rundt om bygningerne trives.

300 forskellige initiativer

Forberedelserne til byggeriet har taget tre år, og 300 bæredygtighedstiltag er blevet vendt og drejet, hvorefter cirka 200 er nået igennem nåleøjet. Arbejdet har udmøntet sig i fem bygninger med hver sin farve, der symboliserer forskellige løsninger indenfor f.eks. sundhed, fællesskab og ressourceforbrug. For at kvalitetssikre tiltagene har vi arbejdet målrettet på at opnå certificeringerne DGNB Guld, Platin og Hjerte, WELL og den frivillige bæredygtighedsklasse.

Starten på en bevægelse

Ambitionen er, at UN17 Village i Ørestad bliver startskuddet til en bevægelse mod større bæredygtighed i det byggede miljø og det liv, der leves i det. Håbet er endvidere, at det vil være muligt at skabe andre UN17 Villages rundt om i verden, og at Nrep vil kunne indgå i sådanne samarbejder. Det vil være muligt at bruge enkeltelementer af metoden samt at op- og nedskalere den, tilpasse den til lokale forhold og derudover forbedre den, efterhånden som teknologier, materialer og byggemetoder forbedres og nytænkes.

Verdensmål i dansk kontekst

Løsningerne på de 17 Verdensmål vil være forskellige rundt omkring i verden. F.eks. har vi defineret, at begreberne sult og fattigdom (Verdensmål 1 og 2) i Danmark handler om at forstå, hvor maden kommer fra og lære at spise sundt. Noget, som vi har indarbejdet i byggeriet ved blandt andet at etablere væksthuse på tagterrasserne, hvor beboerne kan dyrke grøntsager, og ved at afholde workshops om sund mad, lokale råvarer og økologisk produktion.

Et laboratorium for idéer

Komplekse problemstillinger kalder på komplekse løsninger. Og at skabe mere miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige byer – der samtidig er baseret på en række certificeringer, som sikrer, at byggeriet lever op til de højeste standarder – har vist sig at være en yderst kompleks proces. Derfor er der et par idéer fra projektfasen, der er blevet udskudt på ubestemt tid, eller som af den ene eller anden årsag ikke kunne gennemføres.

For eksempel blev der brugt lang tid på at undersøge, om der kunne bruges LEKO, et kompositmateriale med en negativ CO2-udledning, i bygningen Søen, men fordi materialet består af træ og træfibre, blev det en for stor udfordring på grund af de danske brandregler.

Der er også idéer, som vi endnu ikke ved om kan gennemføres. For eksempel har vi en ambition om, at UN17 Village skal have egen sundhedsklinik og fitnesscenter, men det afhænger af, om det lykkes at tiltrække lejere til erhvervslokalerne, som kan facilitere dette.

Til gengæld er vi kommet i mål med mange andre tiltag, der understøtter en sund og aktiv livsstil, såsom optimale cykelforhold og cykelværksted, workshops med formidlingsvirksomheden Tagtomat og et kommende forsamlingshus med fællesspisning for både beboere og resten af Ørestad.

1 JG 7727